DPH a clo

Co je číslo EORI?

Zkratka EORI označuje Registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů (Economic Operator Registration and Identification).

Podniky a v některých případech i fyzické osoby, jejichž obchodní činnost probíhá přes hranice EU, používají číslo EORI jako identifikační číslo ve všech celních řízeních, kdy je třeba komunikovat s celními orgány.

Využívání jednotného identifikačního čísla po celé EU je efektivnější pro hospodářské subjekty i celní orgány. Zároveň je tento systém výhodný i pro statistické a bezpečnostní účely.

Číslo EORI se skládá ze dvou částí:

─ kód země členského státu, který číslo vystavil,

─ unikátní kód nebo číslo v rámci tohoto členského státu.

Jak si můžete požádat o přidělení čísla EORI?

Podniky / fyzické osoby se sídlem na celním území Unie by si měly o číslo EORI zažádat u celních orgánů té země EU, kde mají sídlo, a v případě Spojeného království pak na finančním úřadě HMRC.

Podniky / fyzické osoby se sídlem mimo celní území Společenství by si měly o číslo EORI zažádat u celních orgánů té země EU, pod kterou spadá území, kde poprvé podaly celní prohlášení nebo žádost o rozhodnutí. Zpravidla se jedná o stejnou zemi, u které máte registrační číslo pro účely DPH, jelikož číslo EORI s tímto registračním číslem souvisí.

Co jsou kódy HS?

Harmonizovaný systém popisu a číselného označování zboží, pro který se zpravidla používá zkrácené označení „Harmonizovaný systém“ nebo pouze „HS“, je víceúčelová mezinárodní nomenklatura produktů vypracovaná Světovou celní organizací (WCO, World Customs Organization).

Jedná se tedy o univerzální ekonomický jazyk a kód pro zboží a jako takový představuje nepostradatelný nástroj pro mezinárodní obchod. Kompletní seznam s popisy a příslušnými kódy HS je k dispozici na webových stránkách celních orgánů.

Obsahuje přibližně 5 000 kategorií komodit, z nichž každé je přidělen šestimístný kód v rámci právního a logického uspořádání. Vše doplňují jasně definovaná pravidla pro dosažení jednotné klasifikace.

Systém využívá více než 200 zemí a ekonomik jako základ pro své celní tarify a také pro shromažďování mezinárodních obchodních statistik. Více než 98 % zboží v mezinárodním obchodování je klasifikováno pomocí kódů HS.

Systém HS přispívá k harmonizaci celních a obchodních řízení a také k elektronickému sdílení obchodních dat souvisejících s těmito řízeními, čímž pomáhá snižovat náklady na mezinárodní obchodování. Kompletní seznam s popisy a příslušnými kódy HS je k dispozici na webových stránkách foreign-trade.com.

Státní orgány, mezinárodní organizace i soukromý sektor jej hojně využívají i pro řadu dalších účelů, jako jsou například vnitrostátní daně, obchodní politika, monitorování zboží podléhajícího kontrole, pravidla ohledně původu, nákladní tarify, přepravní statistiky, cenový monitoring, kontrolní mechanismy týkající se kvót, sestavování národních účtů či ekonomický výzkum a analýzy.

Každý dovážený nebo vyvážený produkt by měl být označen kódem komodity, který je třeba uvést na vaší faktuře spolu s popisem zboží.

Vývozní prohlášení používají 8místné kódy a dovozní prohlášení 10místné, takže bez ohledu na zvolené podmínky Incoterms doporučujeme uvést na fakturách ke zboží až 10místný kód.

Co je číslo MRN?

MRN je zkratka pro Referenční číslo pohybu zboží (Movement Reference Number) a slouží k identifikaci celního prohlášení. Uvádí se ve formě čísla a čárového kódu na dokumentu s celním prohlášením.

Číslo MRN lze využít ke kontrole celního statusu v případě tranzitu a vývozu zásilek prostřednictvím databází EU.

Co je systém ECS?

Systém kontroly vývozu (Export Control System) umožňuje výměnu informací mezi členskými státy EU ohledně zásilek, které jsou dle celního prohlášení určené k vývozu. V systému jsou zapsány údaje o tom, kde vývoz začíná a kde byl dokončen. Zásilka následně získá status „Potvrzeno pro vývoz“. Podrobnosti najdete na tomto pod tímto odkazem.

Co jsou celní poplatky?

Cla se skládají z různých poplatků včetně například dovozního cla a DPH při dovozu.

Dovozní cla fungují jako obchodní bariéra, pomocí které si jednotlivé země chrání svůj domácí trh.

Zjednodušeně řečeno jde o to, že pokud existuje místní výroba určitého produktu, dovoz podobného produktu podléhá dovoznímu clu ve výši > 0 %. Pokud se určitý produkt v zemi nevyrábí vůbec nebo pouze v malém rozsahu, dovoz podobného produktu podléhá dovoznímu clu ve výši 0 %. Konkrétní výše dovozního cla se počítá jako % z celní hodnoty zboží.

DPH při dovozu je vnitrostátní spotřební daň, kterou je nutné hradit při dovážení zboží. Mohou se na ni vztahovat různé výjimky.

Co je DPH?

DPH je spotřební daň uložená vládou příslušného státu. Existují různé druhy DPH.

V případě dováženého zboží se hradí DPH při dovozu, které se vypočítává na základě hodnoty zboží, celkových nákladů na přepravu, případných dalších nákladů (pojištění, balné) a celních poplatků (například dovozní cla, spotřební daně a antidumpingová cla).

V případě místního prodeje se platí klasické DPH ve formě standardní procentuální přirážky k hodnotě transakce.

Konkrétní výše sazby DPH závisí na typu produktu. Soupis sazeb DPH pro jednotlivé země EU je k dispozici na stránkách ES.

Co znamenají zkratky DDU a DAP?

První označuje dodací režim „s dodáním, clo neplaceno“ (Delivery Duty Unpaid) a druhá „clo placeno v místě dodání“ (Duty At Place). V obou případech platí, že DPH i dovozní cla hradí příjemce v místě dodání.

Zkratky DDU a DAP patří k podmínkám Incoterms. Jedná se o mezinárodní obchodní podmínky, které formulují standardní možnosti ujednání o rozdělení rolí a odpovědnosti mezi prodávajícím a kupujícím.

Každých 10 let se vydává nová verze podmínek Incoterms tak, aby odpovídaly aktuální situaci na trhu. Přestože se podmínka DDU na trhu stále často používá, v novějších verzích Incoterms ji nahradila podmínka DAP, tedy „s dodáním do určitého místa“ (Delivered At Place).

Co je nepřímé zastupování?

V případě nepřímého zastupování podá celní zástupce celní prohlášení pod svým jménem, ale na účet příslušného zastupovaného subjektu. Celní zástupce, který jedná jako nepřímý zástupce, je deklarant a jako takový odpovídá za obsah prohlášení.

Články 18 a 19 celního kodexu Unie (UCC, Union Customs Code) stanovují následující: Nepřímé zastupování lze využít, když nemáte registrační číslo pro účely DPH v zemi, kde se vyřizují celní formality. V takovém případě může celní zprostředkovatel vystavit celní prohlášení pod svým vlastním číslem a na váš účet (jste tedy v celním prohlášení uvedeni). V režimu nepřímého zastupování náleží odpovědnost za celní prohlášení jak celnímu zprostředkovateli, tak zastupované společnosti. Celní zprostředkovatel musí jednat na základě plné moci.

Kontaktujte nás ještě dnes a požádejte o podrobnější informace svého místního manažera pro péči o zákazníky, který vám poskytne příslušný formulář k podpisu.

Co je doklad o původu?

Doklad o původu nebo také osvědčení o původu slouží k prokázání toho, že zboží pochází z určité země. Je třeba pro stanovení výše cla k uhrazení při dovozu, což může být od 1. ledna ve vztahu k EU povinné, v závislosti na obchodní dohodě uzavřené mezi Spojeným královstvím a EU. V případě obchodních dohod a dohod o volném obchodu (FTA) se uplatňuje preferenční původ tam, kde platí jiné osvědčení. Přesto doporučujeme seznámit se již nyní se způsobem, jak získat přístup k těmto osvědčením – obraťte se na svou místní obchodní komoru nebo na certifikační úřad.

Kontaktujte nás ještě dnes a požádejte o podrobnější informace svého místního manažera pro péči o zákazníky, který vám poskytne seznam certifikačních společností.

Co se mění v pravidlech Evropské unie ohledně DPH k 1. červenci 2021?

Nová pravidla Evropské unie, která upravují záležitosti DPH v e-commerce, obsahují změny týkající se přepravy zboží do EU i v rámci území EU.

V případě zboží přepravovaného do Evropské unie se ruší osvobození od platby DPH pro dovážené produkty v hodnotě do 22 eur. To znamená, že DPH se platí u veškerého zboží přepravovaného do Evropské unie bez ohledu na jeho hodnotu.

V případě zboží přepravovaného v rámci území EU se snižují a sjednocují limity pro prodej na dálku, na jejichž základě se musí podnik registrovat k DPH a uhradit ji (v zemi příjemce). Aktuálně platné limity ve výši 35 000 eur, respektive 100 000 eur (v závislosti na členském státu) jsou nahrazeny jediným limitem ve výši 10 000 eur pro celkový obrat ve všech členských státech. V obou případech platí, že uplatňování místních sazeb DPH při prodeji je novým standardem pro přepravu zboží do EU i v rámci území EU.

Pokud dojde k prodeji zboží od prodávajícího sídlícího mimo Evropskou unii kupujícímu v Evropské unii prostřednictvím elektronického rozhraní (elektronické tržiště, platforma atd.), daňové orgány EU považují elektronické rozhraní za prodávajícího ve vztahu ke spotřebiteli. Elektronická rozhraní budou podléhat povinnosti registrovat se k DPH a hradit ji v případě, že usnadňují prodej zboží na dálku příjemcům v EU.

Zároveň se zavádí režim jednoho správního místa (OSS, One Stop Shop), které umožní jednoduchou správu DPH.

Proč Evropská unie mění svá pravidla pro platbu DPH?

Zboží v hodnotě nižší než 22 eur nepodléhalo DPH na základě daňové výjimky označované jako Osvobození zásilek nízké hodnoty od DPH (LVCR, Low Value Consignment Relief). Tato výjimka měla celní orgány členských států Evropské unie oprostit od odpovědnosti kontrolovat potenciální daňovou povinnost u velkého množství malých zásilek, které by stejně přinesly pouze minimální výnosy.

Řada zemí však tvrdí, že dochází ke zneužívání tohoto systému provozovateli e-commerce ze zemí mimo EU, kteří záměrně podhodnocují hodnotu malých zásilek přepravovaných spotřebitelům do Evropy. Data zveřejněná samotnou Evropskou unií naznačují, že daňové orgány takto každý rok přišly až o 5 miliard eur na DPH.

Tato daňová výjimka se s platností k 1. červenci 2021 ruší.

Evropská unie tak průběžně přizpůsobuje svá pravidla ohledně DPH aktuálním trendům v oblasti e-commerce.

Co je režim IOSS a OSS (Unie)?

Režim jednoho správního místa (OSS, One Stop Shop) spočívá v zavedení jednoho digitálního portálu, kde mohou podniky spravovat, přiznávat a platit DPH na zboží dovážené do Evropské unie nebo přepravované v rámci území Evropské unie. Funguje jako jediné kontaktní místo umožňující podnikům plnit povinnosti vůči kterémukoli z 27 členských států.

Režim jednoho správního místa pro dovoz (IOSS, Import One Stop Shop) vznikl s cílem zjednodušit správu DPH u zboží dováženého do Evropské unie v zásilce s celkovou hodnotou do 150 eur.

Režim jednoho správního místa OSS Unie vznikl s cílem zjednodušit správu DPH při obchodování v rámci území Evropské unie.

Jaké výhody přináší režim IOSS a OSS Unie?

Přechod na režim IOSS nebo OSS Unie se vyplatí v případě, že váš podnik zasílá zboží do různých členských států. Možnost spravovat DPH v rámci jediné registrace vám pak pomůže zefektivnit vaše obchodní procesy. Váš podnik bude jednat pouze s daňovým orgánem členského státu, kde jste se registrovali do režimu OSS. Prostřednictvím systému OSS pak dojde k přeposlání vašich plateb DPH do příslušných členských států.

Kromě možnosti jediné registrace platí také další jednotná pravidla týkající se DPH – například jednotný standard pro správu DPH, přiznání k DPH, termíny pro podání či trvání archivace příslušných dokumentů.

Značné výhody plynou z používání režimu IOSS také spotřebitelům. Ti uhradí DPH při prodeji a poté již nebudou překvapeni neočekávanými poplatky. Doručení včetně povinného celního odbavení bude probíhat bez problémů.

Kdy váš podnik potřebuje registraci v režimu IOSS nebo OSS Unie?

Podniky zasílající zboží do Evropské unie nebo v rámci území Evropské unie nemají povinnost registrovat se do režimu IOSS nebo OSS Unie. Jakýkoli podnik se může i nadále registrovat u daňových orgánů kteréhokoli členského státu a zajistit si tam své záležitosti týkající se DPH klasickou cestou.

Registraci svého podniku můžete provést na portálu OSS kteréhokoli členského státu Evropské unie. Podmínkou je, že váš podnik musí mít provozovnu sídlící v Evropské unii. Pokud ji nemáte, musíte ke splnění svých povinností ohledně DPH využít zprostředkovatele sídlícího v Evropské unii.

Kdo je zprostředkovatel pro režim IOSS nebo OSS Unie?

Pokud si přejete využívat režim IOSS, musí mít váš podnik sídlo v Evropské unii. Pokud jej nemá, ale přesto chcete režim IOSS využívat, můžete k tomu pověřit zprostředkovatele, který sídlí v některém z členských států. Tento zprostředkovatel bude váš podnik zastupovat a zároveň bude sdílet odpovědnost za správu DPH při obchodování v rámci území Evropské unie.

Jaké sazby DPH platí v jednotlivých zemích světa?

Výše sazeb DPH se v různých zemích světa značně liší. Doporučujeme si vždy zkontrolovat aktuálně platné sazby u místních daňových orgánů.

Níže přikládáme dva užitečné zdroje, které vám pomohou:

Wikipedie

PWC

V čem spočívá osvobození zásilek nízké hodnoty od DPH (označované také zkratkou LVCR)?

Osvobození zásilek nízké hodnoty od DPH (LVCR, Low Value Consignment Relief) je daňový předpis Evropské unie, který osvobozuje „položky nízké hodnoty“ (nižší než 22 eur) od DPH. Tato výjimka měla celní orgány členských států Evropské unie oprostit od odpovědnosti kontrolovat potenciální daňovou povinnost u velkého množství malých zásilek, které by stejně přinesly pouze minimální výnosy.

Tato daňová výjimka se k 1. červenci 2021 ruší.

Co je považováno za elektronické rozhraní?

Elektronické rozhraní umožňuje kontakt mezi prodávajícím a kupujícím, čímž usnadňuje prodej zboží kupujícímu. Takovým rozhraním může být mimo jiné webová stránka, portál, brána, tržiště, platforma či rozhraní pro programování aplikací (API).